Νόμοι 4354/2015 Αρθρο 33

Αρθρο 33. Διατηρούμενες διατάξεις

Εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις:
α. Των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 31 του ν. 4024/2011 μέχρι 31.12.2018. Για τον υπολογισμό του ποσοστού που αναφέρεται στην παράγραφο 5 της ως άνω διάταξης λαμβάνονται υπόψη όλες οι μισθολογικές και μη μισθολογικές παροχές. Η ευθύνη εφαρμογής των διατάξεων αυτών ανήκει στη διοίκηση των φορέων.
β. Του τρίτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 4024/2011 με την επιφύλαξη των διατάξεων της περίπτωσης γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του παρόντος.
γ. Της παρ. 1 του άρθρου 124 του ν. 4199/2013 (Α'216).
δ. Του άρθρου 34 του ν. 4256/2014 (Α'92).
ε. Του άρθρου 88 του ν. 2071/1992 (Α' 123).
στ. Της παρ.8 του άρθρου 26 του ν. 4325/2015 (Α' 47).
ζ. Των άρθρων 12, 13, 14 του ν. 1566/1985 (Α' 167).
η. Της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 4024/2011 για τις τοπικές διοικητικές επιτροπές του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ και του ΟΑΕΕ και τη Διαχειριστική Επιτροπή του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας και η κατ' εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσα υπουργική απόφαση (2/73813/0022/ 28.12.2011, Υ.Ο.Δ.Δ. 486.
θ. Της παρ. 2 του άρθρου 24 του Π.δ. 57/2007 (Α΄59).
ι. Της παρ. 6 του άρθρου 10 του Ν. 2331/1995 (Α΄173).
ια. Της αριθμ. 38222/1357/11.4.1985 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄203) σχετικά με την κατάταξη των υπαλλήλων του Εθνικού Τυπογραφείου οι οποίοι είναι πτυχιούχοι της Σχολής Τυπογραφίας του Ν. 2065/1952.
ιβ. Του άρθρου 109 του Ν. 2071/1992 (Α΄123).

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Διατηρούμενες διατάξεις
Up
Close
Close
Κλείσιμο