Νόμοι 4351/2015 Αρθρο 29

Αρθρο 29.

Η παρ. 4 του άρθρου 39α του ν. 2859/2000 (Α' 248), «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», τροποποιείται ως εξής:
Μετά τη φράση «εξαιρούνται τα μεγάλα συγχρηματοδοτούμενα έργα του άρθρου 100 του Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013» διαγράφεται η τελεία, τίθεται κόμμα και προστίθεται η φράση «, καθώς και τα μεγάλα έργα του άρθρου 39 του Κανονισμού 1083/2006 του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2006».

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Up
Close
Close
Κλείσιμο