Νόμοι 4346/2015 Αρθρο 12

Αρθρο 12. Ειδικό Τέλος Παιγνίων ανά στήλη

1. Επιβάλλεται ειδικό τέλος πέντε (0,05) λεπτών του ευρώ, ανά στήλη, κάθε παιγνίου της ΟΠΑΠ Α.Ε..
Το ειδικό τέλος βαρύνει τον παίκτη και αποδίδεται στο Ελληνικό Δημόσιο, απευθείας, από την ΟΠΑΠ Α.Ε..
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται η διαδικασία και ο χρόνος απόδοσης του ειδικού τέλους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

2. Στο Παράρτημα του ν. 4174/2013 (Α'170), όπως ισχύει, μετά τη φράση «Φόρος επί του ζύθου (άρθρο 39 του β.δ. 24.9/20.10.1958, όπως ισχύει)» προστίθεται η φράση «Ειδικό Τέλος Παιγνίων ανά στήλη».

3. Η ισχύς των προηγούμενων παραγράφων αρχίζει από την 1.1.2016.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Ειδικό Τέλος Παιγνίων ανά στήλη
Up
Close
Close
Κλείσιμο