Νόμοι 4342/2015 Αρθρο 72 Παράγραφος 5

Αρθρο 72. Συνέχιση λειτουργίας δομών για την υποστήριξη γυναικών θυμάτων βίας

5. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 4 της υπ' αριθμ. 33/28.12.2006 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου όπως ισχύει, προστίθεται περίπτωση κστ' ως εξής:
«κστ. Οι ανανεώσεις ή παρατάσεις συμβάσεων του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που απασχολείται κατά τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 3 του ν. 2190/1994 όπως ισχύει, στο πλαίσιο της υλοποίησης προγραμμάτων ή έργων που χρηματοδοτούνται ή επιδοτούνται από διεθνείς οργανισμούς ή ερευνητικών προγραμμάτων ή προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας ή για την εκπλήρωση υποχρεώσεων από συμβάσεις με διεθνείς οργανισμούς.»

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Συνέχιση λειτουργίας δομών για την υποστήριξη γυναικών θυμάτων βίας
Up
Close
Close
Κλείσιμο