Νόμοι 4342/2015 Αρθρο 72 Παράγραφος 3

Αρθρο 72. Συνέχιση λειτουργίας δομών για την υποστήριξη γυναικών θυμάτων βίας

3. Έως την ένταξη των Πράξεων «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών για την καταπολέμηση της βίας-Λειτουργία ξενώνων φιλοξενίας» και «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών για την καταπολέμηση της βίας-Λειτουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ της προγραμματικής περιόδου 2014-2020, η χρηματοδότηση για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών και ιδίως της μισθοδοσίας του απασχολούμενου προσωπικού της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του παρόντος καλύπτεται από πιστώσεις:

α) του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
β) πόρους του άρθρου 259 του ν. 3852/2010, οι οποίοι, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, αποδίδονται απευθείας στους δήμους που είναι αρμόδιοι για τη λειτουργία της αντίστοιχης υπηρεσίας, βάσει απολογιστικών στοιχείων. Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται και σε περίπτωση μη ένταξης των ως άνω Πράξεων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ της προγραμματικής περιόδου 2014-2020.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Συνέχιση λειτουργίας δομών για την υποστήριξη γυναικών θυμάτων βίας
Up
Close
Close
Κλείσιμο