Νόμοι 4342/2015 Αρθρο 72 Παράγραφος 2

Αρθρο 72. Συνέχιση λειτουργίας δομών για την υποστήριξη γυναικών θυμάτων βίας

2. Μετά την ένταξη των πράξεων που αφορούν τις υπηρεσίες της προηγούμενης παραγράφου ή την υπογραφή των συμβάσεων για τις πράξεις αυτές ή για τη μετεξέλιξη αυτών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ της προγραμματικής περιόδου 2014-2020, το προσωπικό που απασχολείται στις υπηρεσίες αυτές με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, συνεχίζει να προσφέρει τις υπηρεσίες του, με την ίδια σχέση εργασίας στα ίδια προγράμματα ή στη μετεξέλιξη αυτών στο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 του ΕΣΠΑ, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 (Α' 28).

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Συνέχιση λειτουργίας δομών για την υποστήριξη γυναικών θυμάτων βίας
Up
Close
Close
Κλείσιμο