Νόμοι 4337/2015 Αρθρο 21 Παράγραφος 1

Αρθρο 21. Καταργούμενες και μεταβατικές διατάξεις

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται:
 α. τα άρθρα 127, 128, 148 του ν. 4270/2014,
β. η παρ. 22 του άρθρου 66 του ν. 3984/2011 (Α' 150),
γ. η παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 4111/2013 (Α' 18)
δ. η παρ. 6 του άρθρου 6 του ν. 3429/2005 (Α'314).
ε. Το άρθρο 5 και η παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 396/1976 «Περί οινολογικών κατεργασιών και εμπορίας των οίνων» (Α' 198).
στ. Το σημείο α' της παρ. 2 του άρθρου 1, το άρθρο 3, η παρ. 11 του άρθρου 5 και το σημείο α' της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν.δ. 243/19.7.1969 «Περί βελτιώσεως και προστασίας της αμπελουργικής παραγωγής» (Α' 144).
ζ. Το σημείο α' της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 427/ 1976 «Περί αντικαταστάσεως, συμπληρώσεως και καταργήσεως ενίων διατάξεων του ν.δ. 243/1969 περί βελτιώσεως και προστασίας της αμπελουργικής παραγωγής» (Α' 230).
η. Οι διατάξεις των άρθρων 24 και των παραγράφων 1 έως 3 του άρθρου 38 του ν. 4331/2015 (Α'69).
θ....

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Καταργούμενες και μεταβατικές διατάξεις
Up
Close
Close
Κλείσιμο