Νόμοι 4334/2015 Αρθρο 1 Παράγραφος 3

Αρθρο 1. Φορολογικά μέτρα

3. α) Η παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 3492/2006 (Α' 210) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Αντικείμενο του φόρου, που επιβάλλεται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, είναι τα απαιτητά ασφάλιστρα και τα πάσης φύσεως δικαιώματα που απορρέουν από την ασφαλιστική σύμβαση. Ο συντελεστής του φόρου ορίζεται σε:
α. 20% επί των ασφαλίστρων κλάδου πυρός,
β. 4% επί των ασφαλίστρων κλάδου ζωής,
γ. 15% επί των ασφαλίστρων των λοιπών κλάδων.»
β) Καταργείται η παρ. 5 του άρθρου 29 του ν. 3492/2006 και κάθε διάταξη που αφορά σε απαλλαγές από το φόρο κύκλου εργασιών, που επιβαλλόταν με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 14 του α.ν. 1524/1950 (Α' 246), ο οποίος κυρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του ν. 1620/1951 (Α' 2).
Εξαιρετικά, διατηρείται η απαλλαγή από το φόρο ασφαλίστρων για τα καταβαλλόμενα ασφάλιστρα ζωής εφόσον τα συναπτόμενα συμβόλαια είναι διάρκειας τουλάχιστον 10 ετών.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Φορολογικά μέτρα
Up
Close
Close
Κλείσιμο