Νόμοι 4332/2015 Αρθρο 8 Παράγραφος 46

Αρθρο 8. Αντικατάσταση διατάξεων του ν. 4251/2014

46. Σε περιπτώσεις γέννησης τέκνου στην Ελλάδα έως την έναρξη ισχύος του παρόντος από γονείς, ο ένας εκ των οποίων είναι κάτοχος άδειας διαμονής σε ισχύ, στον έτερο γονέα, εφόσον διαμένει στη χώρα, χορηγείται άδεια διαμονής για οικογενειακή επανένωση, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 και της περίπτωσης β' της παραγράφου 2 του άρθρου 70 του Κώδικα.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Αντικατάσταση διατάξεων του ν. 4251/2014
Up
Close
Close
Κλείσιμο