Νόμοι 4325/2015 Αρθρο 31

Αρθρο 31.

1. Ανάρτηση πράξεων ανατροπής ανάληψης υποχρεώσεων στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
α. Πράξεις ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης (ανακλητικές πράξεις) που εκδίδονται με ημερομηνία την 31 η Δεκεμβρίου εκάστου έτους ισχύουν από την ημερομηνία αυτή και αναρτώνται στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» το αργότερο έως την 31η Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Ειδικά για το τρέχον έτος, η προθεσμία ανάρτησης στο πρόγραμμα «Διαύγεια» παρατείνεται έως δέκα (10) ημέρες από τη δημοσίευση του παρόντος.
β. Η ισχύς των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου ανατρέχει από την 1η Ιανουαρίου 2015.

2. Τροποποιήσεις διατάξεων των άρθρων 79, 104, 161 163, 165, καθώς και του άρθρου 167 του ν. 4270/2014 (Α' 143).
Οι προθεσμίες για την: α) έκδοση συμψηφιστικών Χρηματικών Ενταλμάτων (τακτικών και προπληρωμής) δημοσίων επενδύσεων [άρθρα 79, παρ.3, περίπτωση ι' και 104 παρ. 1 του ν. 4270/2014 (Α' 143)] και διενέργεια των αντίστοιχων λογιστικών εγγραφών για την εμφάνιση των πληρωμών του Π.Δ.Ε. που πραγματοποιήθηκαν κατά το οικονομικό έτος 2014, στη δημόσια ληψοδοσία (άρθρο 161, παρ. 1 του ν. 4270/2014) και β) απόδοση λογαριασμού των ΧΕΠ, που θα εκδοθούν (άρθρο 104 παρ. 2 του ν. 4270/2014) παρατείνονται κατά δύο (2) μήνες. Παρατείνονται επίσης, για το τρέχον έτος και κατά ένα (1) μήνα οι προθεσμίες των άρθρων 163 παρ. 2, 165 παρ. 2 και του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του άρθρου 167 του ν. 4270/2014, που αναφέρονται στην κατάρτιση του Απολογισμού και Ισολογισμού του Κράτους και την αποστολή τους από τον Υπουργό Οικονομικών στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Up
Close
Close
Κλείσιμο