Νόμοι 4314/2014 Αρθρο 69 Παράγραφος 2

Αρθρο 69. Εφαρμογή ενίσχυσης στο ΠΑΑ και ΕΠΑλΘ

2. Με αποφάσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εξειδικεύονται οι ειδικότεροι όροι και ρυθμίσεις που αφορούν στη διαχείριση, στον έλεγχο και στην υλοποίηση του ΠΑΑ και ΕΠΑλΘ και κυρίως θέματα που αφορούν:
- στις υπαγόμενες κατηγορίες ενισχύσεων και δικαιούχων,
- στις επιλέξιμες δαπάνες,
- στις διαδικασίες πρόσκλησης, υποβολής και επιλογής αίτησης ενίσχυσης, παρακολούθησης, ελέγχου και πληρωμής,
- στη σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία επιτροπών αξιολόγησης και γνωμοδοτικών επιτροπών,
- στα δικαιολογητικά βάσει των οποίων παρέχονται οι ενισχύσεις, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής,
- στις διαδικασίες επιλογής στο έργο και στις υποχρεώσεις φορέων οι οποίοι αναλαμβάνουν την υλοποίηση μέτρων / δράσεων του ΠΑΑ και ΕΠΑλΘ ή μέρος αυτών.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Εφαρμογή ενίσχυσης στο ΠΑΑ και ΕΠΑλΘ
Up
Close
Close
Κλείσιμο