Νόμοι 4314/2014 Αρθρο 69

Αρθρο 69. Εφαρμογή ενίσχυσης στο ΠΑΑ και ΕΠΑλΘ

1. Για τις περιπτώσεις κρατικών ενισχύσεων στο ΠΑΑ και ΕΠΑλΘ με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τις υπαγόμενες δράσεις, το είδος ενίσχυσης, τους δικαιούχους και τα ποσοστά ενίσχυσης.

2. Με αποφάσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εξειδικεύονται οι ειδικότεροι όροι και ρυθμίσεις που αφορούν στη διαχείριση, στον έλεγχο και στην υλοποίηση του ΠΑΑ και ΕΠΑλΘ και κυρίως θέματα που αφορούν:
- στις υπαγόμενες κατηγορίες ενισχύσεων και δικαιούχων,
- στις επιλέξιμες δαπάνες,
- στις διαδικασίες πρόσκλησης, υποβολής και επιλογής αίτησης ενίσχυσης, παρακολούθησης, ελέγχου και πληρωμής,
- στη σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία επιτροπών αξιολόγησης και γνωμοδοτικών επιτροπών,
- στα δικαιολογητικά βάσει των οποίων παρέχονται οι ενισχύσεις, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής,
- στις διαδικασίες επιλογής στο έργο και στις υποχρεώσεις φορέων οι οποίοι αναλαμβάνουν την υλοποίηση μέτρων / δράσεων του ΠΑΑ και ΕΠΑλΘ ή μέρος αυτών.

3. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εκδίδεται πρόσκληση για την υποβολή και επιλογή σχεδίων τοπικών προγραμμάτων στο πλαίσιο της Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER) του ΠΑΑ 2014-2020 και του ΕΠΑλΘ 2014-2020 και ρυθμίζονται τα συναφή με τη διαδικασία θέματα. Σε συνέχεια της πρόσκλησης αυτής εκδίδεται Υπουργική Απόφαση για την έγκριση των σχεδίων αυτών.

4. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μπορεί να καθορίζεται η σύσταση, συγκρότηση και η λειτουργία μητρώου αξιολογητών, καθώς και μητρώου παρακολούθησης, πιστοποίησης/επαλήθευσης πράξεων για το ΠΑΑ και το ΕΠΑλΘ

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Εφαρμογή ενίσχυσης στο ΠΑΑ και ΕΠΑλΘ
Up
Close
Close
Κλείσιμο