Νόμοι 4314/2014 Αρθρο 68

Αρθρο 68. Επιτροπές Παρακολούθησης

1. Οι Επιτροπές Παρακολούθησης του ΠΑΑ και του ΕΠΑλΘ, συνιστώνται εντός τριών (3) μηνών το πολύ από την απόφαση για την έγκριση του κάθε προγράμματος και έχουν ως αποστολή την παρακολούθηση της εφαρμογής του προγράμματος.
  

2. Η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΠΑΑ βεβαιώνεται για τις επιδόσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής του. Προς τούτο, εκτός από τα καθήκοντα που αναφέρονται στο άρθρο 49 του Κανονισμού, η Επιτροπή Παρακολούθησης:
α) γνωμοδοτεί και εκδίδει γνώμη εντός τεσσάρων μηνών από την απόφαση έγκρισης του προγράμματος, όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής για τις χρηματοδοτούμενες πράξεις,
β) εξετάζει τις δραστηριότητες και τις επιδόσεις που σχετίζονται με την πρόοδο εφαρμογής του σχεδίου αξιολόγησης του προγράμματος,
γ) εξετάζει, ειδικότερα, δράσεις που αφορούν την τήρηση των εκ των προτέρων όρων, οι οποίες εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της αρχής διαχείρισης, και τηρείται ενήμερη σχετικά με τις δράσεις που αφορούν την τήρηση άλλων εκ των προτέρων όρων,
δ) συμμετέχει στο εθνικό αγροτικό δίκτυο με σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την υλοποίηση του προγράμματος και
ε) εξετάζει και εγκρίνει τις ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης πριν αποσταλούν στην Επιτροπή.
στ) προτείνει στη διαχειριστική αρχή οποιαδήποτε προσαρμογή ή αναθεώρηση του προγράμματος, η οποία αποβλέπει στην επίτευξη των στόχων του ΕΓΤΑΑ που ορίζονται στο άρθρο 4 του Κανονισμού (ΕΚ) 1305/2013 ή στη βελτίωση της διαχείρισής του, συμπεριλαμβανομένης της δημοσιονομικής διαχείρισης,
ζ) εξετάζει και εγκρίνει οποιαδήποτε πρόταση για την τροποποίηση του περιεχομένου της απόφασης της Επιτροπής σχετικά με τη συνεισφορά του ΕΓΤΑΑ.
 

3. Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας βεβαιώνεται για τις επιδόσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας και την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής του. Προς τούτο, εκτός από τα καθήκοντα που αναφέρονται στο άρθρο 49 του Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013, η Επιτροπή Παρακολούθησης:
α) γνωμοδοτεί και εγκρίνει εντός έξι μηνών από την απόφαση έγκρισης του προγράμματος, τα κριτήρια επιλογής για τις χρηματοδοτούμενες δράσεις. Τα κριτήρια επιλογής αναθεωρούνται ανάλογα με τις ανάγκες του προγραμματισμού•
β) εξετάζει τις δραστηριότητες και τα αποτελέσματα που σχετίζονται με το σχέδιο αξιολόγησης του προγράμματος•
γ) εξετάζει τις δράσεις του προγράμματος σχετικά με την τήρηση ειδικών εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων•
δ) εξετάζει και εγκρίνει τις ετήσιες εκθέσεις εκτέλεσης, πριν αυτές διαβιβαστούν στην Επιτροπή•
ε) εξετάζει δράσεις για την προώθηση της ισότητας των δύο φύλων, τις ίσες ευκαιρίες και την απαγόρευση των διακρίσεων, συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρίες.
 

4. Την Προεδρία της Επιτροπής Παρακολούθησης ασκεί ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
 

5. Η Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από εκπροσώπους της Διαχειριστικής Αρχής του ΠΑΑ, των Εταίρων Αγροτικής Ανάπτυξης (όπως αυτοί ορίζονται στο ΠΑΑ), της Εθνικής Αρχής Συντονισμού, του Οργανισμού Πληρωμών, του  Φορέα και της Αρχής Πιστοποίησης, επιτελικών δομών ΕΣΠΑ, εκπροσώπους εμπλεκόμενων φορέων για την εφαρμογή του ΠΑΑ, καθώς και εκπροσώπους περιφερειακών αρχών, άλλων αρμόδιων Υπουργείων ή άλλων κρατικών αρχών ή δημοσίων αρχών που είναι αρμόδιες για θέματα κρατικών ενισχύσεων, απασχόλησης, περιβάλλοντος, τουρισμού, πολιτισμού, υγείας, έρευνας και καινοτομίας, δημόσιας διοίκησης κ.λπ., εκπρόσωποι της ΕΝΠΕ και ΚΕΔΕ, της ΜΟΔ Α. Ε. και αντιπροσωπευτικών μη κυβερνητικών οργανώσεων. Στην Επιτροπή Παρακολούθησης θα συμμετέχουν επίσης εκπρόσωποι της Επιτροπής, εκπρόσωποι της αρχής ελέγχου, της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων χωρίς δικαίωμα ψήφου. Οι αποφάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών της.
 

6. Η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠΑλΘ αποτελείται από τους εκπροσώπους της διαχειριστικής αρχής του ΕΠΑλΘ, της εθνικής αρχής συντονισμού, της αρχής πιστοποίησης, των επιτελικών δομών του τομέα πολιτικής του οικείου Προγράμματος, εκπροσώπους των ενδιάμεσων φορέων που διαχειρίζονται τμήματα του Προγράμματος, εκπροσώπους δημοσίων αρχών και αρμόδιων φορέων για θέματα προώθησης της κοινωνικής ένταξης, ισότητας των φύλων, καταπολέμησης των διακρίσεων, του περιβάλλοντος, κρατικών ενισχύσεων, έρευνας και καινοτομίας, υγείας, αγροτικής ανάπτυξης, δημόσιας διοίκησης, τοπικής αυτοδιοίκησης, πολιτισμού, εκπροσώπους της ΕΝΠΕ και ΚΕΔΕ, της ΜΟΔ Α.Ε., των οικονομικών και κοινωνικών εταίρων και αντιπροσωπευτικών μη κυβερνητικών οργανώσεων, οι οποίοι μπορούν να εισηγούνται θέματα για την ημερήσια διάταξη. Στην Επιτροπή Παρακολούθησης συμμετέχουν επίσης εκπρόσωποι της αρχής ελέγχου, της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων χωρίς δικαίωμα ψήφου, καθώς και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με συμβουλευτική ιδιότητα.
 

7. Οι Επιτροπές Παρακολούθησης του ΠΑΑ και του ΕΠΑλΘ θεσπίζουν τον εσωτερικό τους κανονισμό με τη σύμφωνη γνώμη της διαχειριστικής αρχής του ΠΑΑ και του ΕΠΑλΘ αντίστοιχα, σύμφωνα με τις οδηγίες της εθνικής αρχής συντονισμού. Συνεδριάζουν μία φορά ετησίως ή και τακτικότερα κατά την κρίση του προέδρου, με πρόσκλησή του. Στις συνεδριάσεις τους, μπορεί να προσκληθούν εμπειρογνώμονες σε οικονομικά, τεχνικά, κοινωνικά, επιστημονικά και λοιπά θέματα.
 

8. Οι Διαχειριστικές Αρχές του ΠΑΑ και του ΕΠΑλΘ είναι αρμόδιες για την προετοιμασία της απαραίτητης τεκμηρίωσης για τη διεξαγωγή των συνεδριάσεων, των εκθέσεων, καθώς και της ημερήσιας διάταξης και των πρακτικών των συνεδριάσεων, καθώς και για την παρακολούθηση της εφαρμογής των αποφάσεων.
 

9. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων συγκροτούνταιι οι Επιτροπές Παρακολούθησης του ΠΑΑ και του ΕΠΑλΘ και ορίζονται ο πρόεδρος, τα μέλη και οι αναπληρωτές τους.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Επιτροπές Παρακολούθησης
Up
Close
Close
Κλείσιμο