Νόμοι 4314/2014 Αρθρο 67

Αρθρο 67. Επαλήθευση πράξεων

1. Η αρμόδια Διαχειριστική Αρχή για το ΕΠΑλΘ, πραγματοποιεί η ίδια, ή άλλος φορέας υπό την εποπτεία της, τις επαληθεύσεις, σύμφωνα με τις παραγράφους 4, 5 και 6 του άρθρου 125 του Κανονισμού και τηρεί αρχεία για τις επαληθεύσεις που πραγματοποιούνται, σύμφωνα με πρότυπα και διαδικασίες του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου. Ειδικά για το ΠΑΑ οι επαληθεύεις πραγματοποιούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις των Κανονισμών 640/ 2014, 809/2014 και 1306/2013.
  

2. ....................
 

3. Η αρμόδια Διαχειριστική Αρχή του ΠΑΑ και ο ΟΠΕΚΕΠΕ ή η αρμόδια Διαχειριστική Αρχή του ΕΠΑλΘ, στην περίπτωση διαπίστωσης παράβασης εθνικού ή ενωσιακού δικαίου, λαμβάνοντας υπόψη το είδος και τη φύση της παράβασης και τις δημοσιονομικές της επιπτώσεις, δύναται να προβεί σε ακύρωση μέρους ή του συνόλου της χρηματοδότησης της πράξης από το ΠΑΑ ή το ΕΠΑλΘ αντίστοιχα. Όπου απαιτείται τα στοιχεία διαβιβάζονται στα αρμόδια πειθαρχικά όργανα ή στις εισαγγελικές αρχές.

4. Οι Διαχειριστικές Αρχές διενεργούν ελέγχους νομιμότητας των διακηρύξεων, καθώς και των διαδικασιών ανάθεσης των δημοσίων συμβάσεων και των τροποποιήσεων των συμβάσεων αυτών, που αφορούν σε συγχρηματοδοτούμενες πράξεις, προκειμένου να διασφαλιστεί η επιλεξιμότητα των δαπανών τους.
 

5. Με την Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου ή άλλη απόφαση του αρμόδιου Υπουργού, εξειδικεύονται οι διαδικασίες του ελέγχου, τα κριτήρια επιλογής των συμβάσεων προς έλεγχο, τυχόν μέθοδοι δειγματοληψίας, τα όργανα ελέγχου, περιπτώσεις απαλλαγής από τον έλεγχο, οι προθεσμίες ολοκλήρωσης του ελέγχου, τα δικαιώματα αντιρρήσεων, λοιπές λεπτομέρειες εφαρμογής των ελέγχων αυτών, καθώς και μέτρα για την πρόληψη και καταπολέμησης της απάτης. Για τις συμβάσεις που ο έλεγχος είναι υποχρεωτικός, η θετική γνώμη της Διαχειριστικής Αρχής ως προς το διενεργούμενο από αυτήν έλεγχο νομιμότητας, αποτελεί όρο για τη χρηματοδότηση της πράξης στο πλαίσιο του ΕΠΑλΘ και του ΠΑΑ.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Επαλήθευση πράξεων
Up
Close
Close
Κλείσιμο