Νόμοι 4314/2014 Αρθρο 63 Παράγραφος 1

Αρθρο 63. Ειδικές Υπηρεσίες

α. Για το ΠΑΑ ως Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ορίζεται η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα, η οποία μετονομάζεται σε Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ 2014-2020 και στην οποία εκχωρούνται αρμοδιότητες, σύμφωνα με το άρθρο 66 παρ. 2 του Κανονισμού Αγροτικής Ανάπτυξης.
β. ....................
γ. Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δύναται να ορισθεί Επιτελική Δομή.
δ. Οι ανωτέρω Ειδικές Υπηρεσίες εξακολουθούν να ασκούν τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα ως απορρέουν από τις υποχρεώσεις τους σε σχέση με την Δ' Προγραμματική Περίοδο στο πλαίσιο του ν. 3614/2007.
ε. Τα θέματα προσωπικού ρυθμίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 34 έως και 40. Για το σκοπό εφαρμογής της παρούσας παραγράφου όπου στις διατάξεις των άρθρων 34 έως και 40 αναφέρεται απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, νοείται κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
στ. Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων ΕΠ Αλιείας, η οποία συνεστήθη με την παρ. 7ε του άρθρου 5 του Ν. 3614/2007 και ασκεί καθήκοντα ενδιάμεσου φορέα διαχείρισης, καταργείται από την έναρξη ισχύος της κοινής υπουργικής απόφασης αναδιάρθρωσης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Αλιείας και Θάλασσας και ενσωματώνεται στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Αλιείας και Θάλασσας. Μέχρι την έκδοση της απόφασης αναδιάρθρωσης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Αλιείας και Θάλασσας, η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας εξακολουθεί να ασκεί τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα ως απορρέουν από τις υποχρεώσεις τους σε σχέση με την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 στο πλαίσιο του Ν. 3614/2007 και ειδικότερα, όπως αυτές προκύπτουν από την 1676/26.6.2009 κοινή υπουργική απόφαση εκχώρησης (Β΄1867) όπως ισχύει. Το προσωπικό της ΕΥΕΔ ΕΠ Αλιείας αποσπάται αυτοδικαίως για το υπόλοιπο της θητείας τους στην ΕΥΔ ΕΠ Αλιείας και Θάλασσας.
ζ. Όπου εφεξής σε νομική ή κανονιστική διάταξη αναφέρεται η ΕΥΕΔ ΕΠ Αλιείας, νοείται η ΕΥΔ ΕΠ Αλιείας και Θάλασσας.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Ειδικές Υπηρεσίες
Up
Close
Close
Κλείσιμο