Νόμοι 4314/2014 Αρθρο 62 Παράγραφος 2

Αρθρο 62. Ορισμός Αρχών

2. Για το ΕΠΑλΘ ως Διαχειριστική Αρχή ορίζεται η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας που συστήθηκε με την αριθμ. 263857/ 21.12.2000 κοινή υπουργική απόφαση, μετονομάστηκε με το ν. 3614/2007 και αναδιαρθρώθηκε με την αριθμ. 341509/26.11.2008 κοινή υπουργική απόφαση, η οποία μετονομάζεται σε Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ και ασκεί όλες τις αρμοδιότητες οι οποίες προβλέπονται, σύμφωνα και με τον Κανονισμό (ΕΕ) 508/2014. Η Διαχειριστική Αρχή είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση και υλοποίηση του ΕΠΑλΘ 20142020, σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και με το άρθρο 125 του Κανονισμού (Ε.Ε) 1303/2013 και το άρθρο 97 του Κανονισμού (Ε.Ε.) 508/2014.
Ειδικά για το ΕΠΑλΘ 2014-2020, ως Αρχή Πιστοποίησης δυνάμει του άρθρου 126 του Κανονισμού 1303/2013 ορίζεται η Ειδική Υπηρεσία Αρχή Πιστοποίησης και Εξακρίβωσης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 10 του παρόντος.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Ορισμός Αρχών
Up
Close
Close
Κλείσιμο