Νόμοι 4314/2014 Αρθρο 61

Αρθρο 61. Ορισμοί

Για την εφαρμογή του παρόντος Μέρους II νοούνται ως εξής:
1. «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης» εφεξής ΠΑΑ: έγγραφο το οποίο καταρτίζεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, είναι μονοταμειακό (με τη συνδρομή του ΕΓΤΑΑ) και πολυτομεακό, καλύπτει όλη την επικράτεια για την προγραμματική περίοδο 20142020 και εγκρίνεται από την Επιτροπή.
2. «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας»: έγγραφο το οποίο υποβάλλεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και εγκρίνεται από την Επιτροπή και το οποίο περιέχει μία συγκροτημένη δέσμη προτεραιοτήτων που θα επιτευχθούν με τη συνδρομή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας.
3. «Προτεραιότητες» για το ΠΑΑ «η επίτευξη των στόχων της αγροτικής ανάπτυξης, οι οποίοι συμβάλουν στη στρατηγική «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, αειφόρο και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, η οποία επιδιώκεται μέσω των προτεραιοτήτων της Ένωσης για την αγροτική ανάπτυξη, οι οποίες εκφράζουν τους θεματικούς στόχους του ΚΣΠ, σύμφωνα με τον υπ' αριθμ. 1305/2013 Κανονισμό.
4. «Προτεραιότητες» για το ΕΠ Αλιείας και Θάλασσας: οι προτεραιότητες της Ένωσης για τη βιώσιμη ανάπτυξη της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, καθώς και των σχετικών δραστηριοτήτων, οι οποίες αντικατοπτρίζουν τους σχετικούς θεματικούς στόχους του Κανονισμού 1303/2013.
5. «Μέτρο» για το ΠΑΑ: δέσμη πράξεων που συμβάλλουν σε μία ή περισσότερες προτεραιότητες της Ένωσης για την Αγροτική Ανάπτυξη, και «Μέτρο» για το Ε. Π. Αλιείας και Θάλασσας: σύνολο δράσεων που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της σχετικής προτεραιότητας.
6. «Πράξη» για το ΠΑΑ και το ΕΠΑλΘ: έργο, σύμβαση, δράση ή ομάδα έργων που επιλέγονται από τη διαχειριστική αρχή των οικείων προγραμμάτων ή υπό την ευθύνη της, η οποία συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της σχετικής προτεραιότητας ή των σχετικών προτεραιοτήτων. Στο πλαίσιο των μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής, η πράξη συνίσταται στις χρηματοδοτικές συνεισφορές από ένα πρόγραμμα σε μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής και στη συνακόλουθη χρηματοδοτική υποστήριξη που παρέχουν τα εν λόγω μέσα.
7. «Δικαιούχος»: δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας και, για τους σκοπούς του ΕΓΤΑΑ και του ΕΤΘΑ μόνο, φυσικό πρόσωπο που έχει την ευθύνη για την έναρξη ή και για την εφαρμογή πράξεων. Στο πλαίσιο των καθεστώτων ενίσχυσης, ο φορέας που λαμβάνει την ενίσχυση, ενώ στο πλαίσιο των μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής ο φορέας που εφαρμόζει το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής ή το ταμείο χαρτοφυλακίου, κατά περίπτωση.
8. «Ενδιάμεσος Φορέας»: Κάθε δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας που ενεργεί υπό την ευθύνη μιας διαχειριστικής αρχής ή εκτελεί καθήκοντα εξ ονόματος μιας τέτοιας αρχής σε σχέση με δικαιούχους που υλοποιούν πράξεις.
9α. «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αγροτικής Ανάπτυξης» εφεξής ΟΠΣΑΑ: το πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπου καταχωρούνται τα δεδομένα που αφορούν στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.
9β. «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα» εφεξής ΟΠΣ: το πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού, όπου καταχωρίζονται τα δεδομένα που αφορούν στα ΕΠ του ΕΣΠΑ και άλλα αναπτυξιακά προγράμματα, μεταξύ των οποίων και το ΕΠΑλΘ.
10. «Κανονισμός Αγροτικής Ανάπτυξης» ο υπ' αριθμ. 1305/2013 Κανονισμός (Ε.Κ.) του Συμβουλίου της 17.12.2014 «για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου» που έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
11. «Κανονισμός ΕΠ Αλιείας και Θάλασσας»: ο υπ' αριθμ. 508/2014 Κανονισμός (Ε.Κ.) του Συμβουλίου της 15.5.2014 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση των Κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθμ. 2328/2003, (ΕΚ) αριθμ. 861/2006, (ΕΚ) αριθμ. 1198/2006 και (ΕΚ) αριθμ. 791/2007 και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1255/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
12. «Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου ΠΑΑ»: Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την οποία προσδιορίζονται οι βασικοί κανόνες της Διαχείρισης και του Ελέγχου του ΠΑΑ.
13. «Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου ΕΠΑλΘ»: Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με την οποία προσδιορίζονται οι βασικοί κανόνες της Διαχείρισης και του Ελέγχου του ΕΠΑλΘ.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Ορισμοί
Up
Close
Close
Κλείσιμο