Νόμοι 4314/2014 Αρθρο 58 Παράγραφος 4

Αρθρο 58. Εξουσιοδοτικές διατάξεις

4. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Οικονομικών, προσδιορίζονται οι διαδικασίες επαλήθευσης και ελέγχων, τα αντίστοιχα όργανα, οι διαδικασίες έγκρισης των σχετικών εκθέσεων, οι διαδικασίες και προθεσμίες υποβολής αντιρρήσεων, οι διαδικασίες και τα όργανα έγκρισης των δημοσιονομικών διορθώσεων, η διαδικασία ανάκτησης των αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών, τα κριτήρια και οι κλίμακες εφαρμογής των κατ' αποκοπή δημοσιονομικών διορθώσεων και κάθε σχετικό θέμα.
 

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Up
Close
Close
Κλείσιμο