Νόμοι 4314/2014 Αρθρο 58 Παράγραφος 1

Αρθρο 58. Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Με αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, οι οποίες εκδίδονται μετά από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ και σχετική επεξεργασία της αρμόδιας Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης της ΕΑΣ, που θα εκδοθούν εντός τριών μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, οι Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης και οι λοιπές Ειδικές Υπηρεσίες του μέρους Ι του παρόντος νόμου, η Αρχή Πιστοποίησης και η Εθνική Αρχή Συντονισμού αναδιαρθρώνονται και καταργούνται ή συγχωνεύονται, όπου απαιτείται, υπηρεσιακές μονάδες, ιδίως οι ομοειδείς, κατανέμονται οι μεταφερόμενες αρμοδιότητες σε υπηρεσιακές μονάδες και ρυθμίζεται κάθε άλλο σχετικό θέμα, βάσει μελέτης διάγνωσης των αναγκών τους.
  

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Up
Close
Close
Κλείσιμο