Νόμοι 4314/2014 Αρθρο 42

Αρθρο 42. Διαχείριση Μηχανισμού «Διευκόλυνση Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΔΣΕ/CEF) και Ταμείου Αλληλεγγύης

1. Τις αρμοδιότητες του προγραμματισμού, της αξιολόγησης, καθώς και της παρακολούθησης και του συντονισμού της εφαρμογής του Μηχανισμού «Διευκόλυνση Συνδέοντας την Ευρώπη» στους τομείς των Μεταφορών, της Ενέργειας και των Τηλεπικοινωνιών ασκεί η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής (ΕΥΣΕ) της ΕΑΣ. Με τις υπουργικές αποφάσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 58 καθορίζεται η άσκηση των αρμοδιοτήτων προ-αξιολόγησης, παρακολούθησης και διαχείρισης των έργων / δράσεων στους ανωτέρω τομείς από τις κατά περίπτωση αρμόδιες ειδικές υπηρεσίες διαχείρισης.

2. Οι διαδικασίες διαχείρισης και ελέγχου των έργων / δράσεων, που χρηματοδοτούνται από το Μηχανισμό, οι χρηματοδοτικές ροές, οι πληρωμές, η χρήση και εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο ΟΠΣ και κάθε σχετικό θέμα ορίζονται με Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

3. Τα καθήκοντα της Αρχής Πιστοποίησης ασκεί η Ειδική Υπηρεσία Αρχή Πιστοποίησης και Εξακρίβωσης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων.

4. .....................

5. Την αρμοδιότητα της υποβολής αιτημάτων κινητοποίησης του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ευθύνη συντονισμού, παρακολούθησης και κλεισίματος των χρηματοδοτήσεων του Ταμείου Αλληλεγγύης, αναλαμβάνει η ΕΥΣΕ της ΕΑΣ.
Οι Διαχειριστικές Αρχές του άρθρου 7 δύνανται να αναλαμβάνουν καθήκοντα σχετικά με την υλοποίηση των ως άνω χρηματοδοτήσεων, σύμφωνα με σχετική πρόβλεψη στην Εκτελεστική Απόφαση της Επιτροπής βάσει του αιτήματος χρηματοδότησης που υποβάλλεται από την ΕΥΣΕ. Τα καθήκοντα της ανεξάρτητης αρχής ελέγχου, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 του Κανονισμού (ΕΚ) 2012/2002 του Συμβουλίου, αναλαμβάνει η Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Διαχείριση Μηχανισμού «Διευκόλυνση Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΔΣΕ/CEF) και Ταμείου Αλληλεγγύης
Up
Close
Close
Κλείσιμο