Νόμοι 4314/2014 Αρθρο 4

Αρθρο 4. Αρμόδιες αρχές

1. Αρμόδιες αρχές για τη διαχείριση και έλεγχο των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 είναι:
α) Η Διαχειριστική Αρχή η οποία ορίζεται για κάθε ΕΠ.
β) Η Αρχή Πιστοποίησης η οποία ορίζεται για το σύνολο των ΕΠ.
γ) Η Αρχή Ελέγχου η οποία ορίζεται για το σύνολο των ΕΠ.
δ) Οι Ενδιάμεσοι Φορείς εφεξής ΕΦ, στους οποίους ανατίθενται η διαχείριση μέρους ενός ΕΠ ή συγκεκριμένα καθήκοντα της Διαχειριστικής Αρχής, υπό την ευθύνη της.

2. Αρμόδιες αρχές και δομές για το συντονισμό του σχεδιασμού και της εφαρμογής των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 αποτελούν:
α) Η Εθνική Αρχή Συντονισμού εφεξής ΕΑΣ, η οποία ορίζεται ως αρχή που ασκεί καθήκοντα συνδέσμου και παρέχει πληροφορίες στην Επιτροπή εκπροσωπώντας τη χώρα συνολικά για το ΕΣΠΑ, το ΔΣΕ/CEF, το Ταμείο Αλληλεγγύης και τα Λοιπά Αναπτυξιακά Προγράμματα και Ταμεία, συντονίζει τις δραστηριότητες των άλλων σχετικών ορισθεισών αρχών και δομών και προωθεί την εφαρμογή του ενωσιακού και του εναρμονισμένου εθνικού δικαίου.
β) Οι Επιτελικές Δομές Υπουργείων.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Αρμόδιες αρχές
Up
Close
Close
Κλείσιμο