Νόμοι 4314/2014 Αρθρο 33 Παράγραφος 3

Αρθρο 33. Μέτρα περιορισμού επιβάρυνσης Εθνικών πόρων στα ΕΔΕΤ

3. Σε κάθε άλλη περίπτωση πέραν των αναφερομένων στην παράγραφο 2 οι μη επιλέξιμες δαπάνες βαρύνουν τους πόρους του δικαιούχου και ειδικότερα:
α. Φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη εποπτευόμενα από το Δημόσιο ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Εκδίδεται απόφαση δημοσιονομικής διόρθωσης και ανάκτησης του συνόλου του μη επιλέξιμου ποσού που έχει καταβληθεί. Στις περιπτώσεις κρατικών ενισχύσεων η επιστροφή γίνεται, σύμφωνα με τους όρους της απόφασης έγκρισης της ενίσχυσης.
β. Νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου εποπτευόμενα από το Δημόσιο ή τα Ν.Π.Δ.Δ..
β1. Νομικά πρόσωπα τα οποία έχουν μικτά έσοδα από επιχορηγήσεις και από άλλες δραστηριότητες. Εκδίδεται απόφαση δημοσιονομικής διόρθωσης και ανάκτησης του συνόλου του μη επιλέξιμου ποσού που έχει καταβληθεί. Στις περιπτώσεις κρατικών ενισχύσεων η επιστροφή γίνεται, σύμφωνα με τους όρους της απόφασης έγκρισης της ενίσχυσης.
β2. Νομικά πρόσωπα τα οποία έχουν αμιγώς έσοδα από επιχορηγήσεις. Εκδίδεται απόφαση δημοσιονομικής διόρθωσης και μείωση του ορίου πληρωμών του επόμενου οικονομικού έτους του Εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου το οποίο εποπτεύει το υπόχρεο Νομικό Πρόσωπο. Στην απόφαση αναφέρεται ρητά ότι η δημοσιονομική διόρθωση αφορά έργο νομικού προσώπου που ανήκει στη συγκεκριμένη κατηγορία και κοινοποιείται στο εποπτεύον Υπουργείο και στη Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων. Η ρύθμιση της παρούσης υποπαραγράφου εφαρμόζεται και στις αποφάσεις δημοσιονομικής διόρθωσης με ανάκτηση, οι οποίες:
α) έχουν εκδοθεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος ή/και
β) έχουν εκδοθεί και βεβαιωθεί στις φορολογικές αρχές και δεν έχουν εκτελεσθεί πλήρως δια της ολοσχερούς καταβολής των σχετικών ποσών.
β.3. Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α' και β' βαθμού. Για τους ΟΤΑ α' βαθμού και τα εποπτευόμενα από αυτούς νομικά πρόσωπα που εμπίπτουν στο προηγούμενο εδάφιο δημιουργείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων λογαριασμός παρακατάθεσης στον οποίο κατατίθεται το 1% των ποσών που προσδιορίζονται ετησίως για τους ΚΑΠ με σκοπό την κάλυψη των ποσών προς επιστροφή με βάση αποφάσεις δημοσιονομικής διόρθωσης εις βάρος των Νομικών προσώπων της παραγράφου αυτής. Για το σκοπό αυτό η απόφαση δημοσιονομικής διόρθωσης και ανάκτησης των ποσών θα απευθύνεται στο υπόχρεο νομικό πρόσωπο και στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων θα χρεώνει το λογαριασμό παρακατάθεσης και θα καταβάλλει το ποσό στο λογαριασμό που αναφέρεται στην απόφαση εντός της προθεσμίας που θέτει. Στις περιπτώσεις που ο λογαριασμός δεν διαθέτει επαρκές υπόλοιπο η καταβολή του υπολειπόμενου ποσού θα γίνεται από το ταμείο εις βάρος των μελλοντικών καταθέσεων στο λογαριασμό. Στις περιπτώσεις αυτές τα ποσά που το Ταμείο θα αναλάβει από το λογαριασμό όταν πιστωθεί θα προσαυξάνονται με τους αναλογούντες τόκους, σύμφωνα με την πολιτική χορήγησης δανείων του Ταμείου. Μέχρι τη δημιουργία του λογαριασμού παρακατάθεσης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, για τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και τα εποπτευόμενα από αυτούς νομικά πρόσωπα εφαρμόζονται οι υποπαράγραφοι β.1 και β.2 της παραγράφου 3. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται και για τις εντοπισθείσες πριν από την έναρξη ισχύος αυτής μη επιλέξιμες δαπάνες. Για τους ΟΤΑ β' βαθμού, εκδίδεται απόφαση δημοσιονομικής διόρθωσης και μείωση του ορίου πληρωμών του επόμενου οικονομικού έτους του Εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της οικείας Περιφέρειας.
γ. Κεντρική Διοίκηση
Στις περιπτώσεις που υπόχρεος φορέας επιστροφής είναι Κεντρική Διοίκηση εκδίδεται απόφαση δημοσιονομικής διόρθωσης και μείωση του ορίου πληρωμών του επόμενου ή του μεθεπόμενου οικονομικού έτους του Εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του αρμόδιου Υπουργείου. Η οριστική απόφαση Δημοσιονομικής Διόρθωσης κοινοποιείται υποχρεωτικά στη ΔΔΕ.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Μέτρα περιορισμού επιβάρυνσης Εθνικών πόρων στα ΕΔΕΤ
Up
Close
Close
Κλείσιμο