Νόμοι 4314/2014 Αρθρο 25

Αρθρο 25. Θεματικά Δίκτυα Συντονισμού

1. Η Εθνική Αρχή Συντονισμού εξασφαλίζει την οργάνωση και συντονίζει τη λειτουργία Θεματικών Δικτύων, περιλαμβανομένων και Δικτύων σε παραγωγικούς τομείς προτεραιότητας, τα οποία θα δημιουργηθούν και θα λειτουργήσουν καθ' όλη την περίοδο 2014-2020, με στόχο τη επίτευξη κοινής αντίληψης επί συναφών θεμάτων, την ανταλλαγή απόψεων σε θέματα εφαρμογής, τη βελτίωση και εναρμόνιση της εφαρμογής, τη διάχυση εμπειρίας, γνώσεων και καλών πρακτικών. Τα Θεματικά Δίκτυα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, επεξεργάζονται και εισηγούνται στην ΕΑΣ τη λήψη κατάλληλων μέτρων για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή της πολιτικής στον τομέα ενδιαφέροντός τους.

2. Στα θεματικά δίκτυα μετέχουν εκπρόσωποι των Διαχειριστικών Αρχών, των κατά περίπτωση Επιτελικών Δομών ΕΣΠΑ των Υπουργείων και των κοινωνικών εταίρων.

3. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας συγκροτούνται τα Θεματικά Δίκτυα και προσδιορίζονται τα μέλη, το αντικείμενο, η οργάνωση και η λειτουργία τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Θεματικά Δίκτυα Συντονισμού
Up
Close
Close
Κλείσιμο