Νόμοι 4314/2014 Αρθρο 24

Αρθρο 24. Επιτροπές Παρακολούθησης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

1. Η Επιτροπή Παρακολούθησης έχει ως αποστολή να παρακολουθεί την εφαρμογή του προγράμματος, καθώς και να εγκρίνει την εξειδίκευσή του. Οι αρμοδιότητες και οι ευθύνες της είναι αυτές που περιγράφονται στα άρθρα 49 και 110 του Κανονισμού, όπως ισχύουν εκάστοτε ενώ για τη σύνθεσή της λαμβάνεται υπόψη ο Κανονισμός 240/2014.

2. Πρόεδρος της επιτροπής παρακολούθησης είναι ο Ειδικός Γραμματέας ή ο Περιφερειάρχης που εποπτεύει τη Διαχειριστική Αρχή του ΕΠ. Με την απόφαση συγκρότησης της επιτροπής παρακολούθησης ορίζεται ως αναπληρωτής του Ειδικού Γραμματέα, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου που έχει την ευθύνη άσκησης πολιτικής στους τομείς των ΕΠ, με δικαίωμα ψήφου. Ειδικά για το ΕΠ «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» και λόγω των οριζόντιων δράσεων Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο Γενικός Γραμματέας του οικείου Υπουργείου, με αναπληρωτή τον Ειδικό Γραμματέα που εποπτεύει τη Διαχειριστική Αρχή του ΕΠ «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ».

3. Η επιτροπή παρακολούθησης του ΕΠ αποτελείται από εκπροσώπους της διαχειριστικής αρχής του επιχειρησιακού προγράμματος, της εθνικής αρχής συντονισμού, της αρχής πιστοποίησης, των επιτελικών ή άλλων υπηρεσιακών δομών του τομέα πολιτικής του οικείου προγράμματος, εκπροσώπους των ενδιάμεσων φορέων που διαχειρίζονται τμήματα του προγράμματος, εκπροσώπους δημόσιων αρχών και αρμόδιων φορέων για θέματα προώθησης της κοινωνικής ένταξης, ισότητας των φύλων, καταπολέμησης των διακρίσεων, του περιβάλλοντος, πολιτισμού, τουρισμού, κρατικών ενισχύσεων, έρευνας και καινοτομίας, υγείας, αγροτικής ανάπτυξης, δημόσιας διοίκησης, τοπικής αυτοδιοίκησης, εκπροσώπους της ΕΝΠΕ και ΚΕΔΕ, της ΜΟΔ ΑΕ, των οικονομικών και κοινωνικών εταίρων και αντιπροσωπευτικών μη κυβερνητικών οργανώσεων, οι οποίοι μπορούν να εισηγούνται θέματα για την ημερήσια διάταξη. Στην επιτροπή παρακολούθησης συμμετέχουν επίσης εκπρόσωποι της αρχής ελέγχου, της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων χωρίς δικαίωμα ψήφου, καθώς και της Επιτροπής με συμβουλευτική ιδιότητα.

4. Στις επιτροπές παρακολούθησης των περιφερειακών ΕΠ συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ ή εκπρόσωπός του.

5. Η επιτροπή παρακολούθησης του κάθε ΕΠ θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμό κατόπιν εισήγησης της Διαχειριστικής Αρχής του οικείου ΕΠ, σύμφωνα με τις οδηγίες της εθνικής αρχής συντονισμού. Συνεδριάζει μια φορά ετησίως ή και τακτικότερα κατά την κρίση του προέδρου, με πρόσκλησή του. Στις συνεδριάσεις της μπορεί να προσκληθούν εμπειρογνώμονες σε οικονομικά, τεχνικά, κοινωνικά, επιστημονικά και λοιπά θέματα.

6. Η Διαχειριστική Αρχή του οικείου ΕΠ είναι αρμόδια για την προετοιμασία της απαραίτητης τεκμηρίωσης για τη διεξαγωγή των συνεδριάσεων, των εκθέσεων, της ημερήσιας διάταξης και των πρακτικών των συνεδριάσεων, καθώς και για την εφαρμογή των αποφάσεών της.

7. Οι αποφάσεις της επιτροπής παρακολούθησης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών της και δημοσιεύονται στις ιστοσελίδες των προγραμμάτων. Οι αποφάσεις της επιτροπής παρακολούθησης δύνανται να λαμβάνονται και μέσω γραπτής διαδικασίας.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Επιτροπές Παρακολούθησης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
Up
Close
Close
Κλείσιμο