Νόμοι 4314/2014 Αρθρο 22

Αρθρο 22. Δημοσιονομικές διορθώσεις και ανακτήσεις

1. Οι αρμόδιες αρχές για τη διαχείριση και τον έλεγχο των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 έχουν, κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, την πρωταρχική ευθύνη για τη διερεύνηση των παρατυπιών και την επιβολή των αναγκαίων δημοσιονομικών διορθώσεων και της επιδίωξης της ανάκτησης των σχετικών ποσών.

2. Στην περίπτωση διαπίστωσης παράβασης εθνικού ή ενωσιακού δικαίου, λαμβάνοντας υπόψη το είδος και τη φύση της παράβασης και τις δημοσιονομικές της επιπτώσεις, οι αρμόδιες αρχές διαχείρισης δύνανται να προβαίνουν σε ακύρωση μέρους ή του συνόλου της χρηματοδότησης της πράξης από το ΕΠ. Τα στοιχεία διαβιβάζονται στις αρμόδιες εθνικές αρχές ή στα αρμόδια πειθαρχικά όργανα ή στις εισαγγελικές αρχές κατά περίπτωση, σύμφωνα με το ΣΔΕ.

3. Οι δημοσιονομικές διορθώσεις και ανακτήσεις καταχωρούνται στο ΟΠΣ από την αρμόδια διαχειριστική αρχή.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Δημοσιονομικές διορθώσεις και ανακτήσεις
Up
Close
Close
Κλείσιμο