Νόμοι 4314/2014 Αρθρο 12 Παράγραφος 15

Αρθρο 12. Έλεγχοι Αρχής Ελέγχου

15. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται:
(α) Τα θέματα λειτουργίας της Ε.Δ.ΕΛ. και των οργανικών μονάδων που την υποστηρίζουν,
(β) οι σχετικές διαδικασίες επιβολής δημοσιονομικών διορθώσεων και ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών, καθώς και της λήψης λοιπών διορθωτικών μέτρων,
(γ) οι διαδικασίες με τις οποίες διενεργούνται οι έλεγχοι αρμοδιότητας του Αυτοτελούς Τμήματος Έκτακτων Ελέγχων Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια σχετική με τους ελέγχους αυτούς, η διενέργεια των οποίων, εφόσον υπάρχουν λόγοι επείγοντος και κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης της Ε.Δ.ΕΛ., είναι δυνατή, και πριν την έκδοση της υπουργικής απόφασης της παρούσας περίπτωσης, με τις διαδικασίες και τη μεθοδολογία που προβλέπονται για τους τακτικούς ελέγχους της Ε.Δ.ΕΛ., προσαρμοσμένες στις ανάγκες των έκτακτων ελέγχων,
(δ) κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των άρθρων 11 και 12 του παρόντος νόμου.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Έλεγχοι Αρχής Ελέγχου
Up
Close
Close
Κλείσιμο