Νόμοι 4310/2014 Αρθρο 55 Παράγραφος 1

Αρθρο 55.

1. Α. Υπότροφοι μεταπτυχιακών σπουδών Α' κύκλου του Ι. Κ. Υ., οι οποίοι κατά τη διάρκεια των σπουδών τους και σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης υποτροφιών του Ι.Κ.Υ., εντάσσονται σε πρόγραμμα πρακτικής άσκησης για την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας, υπάγονται υποχρεωτικά και αυτοδίκαια στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, εφόσον δεν υπάγονται από ίδιο δικαίωμα στην ασφάλιση άλλου φορέα κύριας ασφάλισης, για όλους τους κλάδους αυτού, πλην των κλάδων ασθενείας σε είδος και σε χρήμα, καθώς και του Ε.Τ.Ε.Α. και του Ο.Α.Ε.Δ..
Η ασφάλιση χωρεί καθ' όλη την περίοδο της υποτροφίας και της παράλληλης ένταξης στο πρόγραμμα, ανεξάρτητα από τη διάρκεια της ημερήσιας ή της κατά μήνα απασχόλησης στο πρόγραμμα, διενεργείται δε για είκοσι πέντε (25) ημέρες ασφάλισης κατά ημερολογιακό μήνα.
Οι μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται επί του μηνιαίου καταβαλλόμενου ποσού των τροφείων και βαρύνουν οι μεν εισφορές εργοδότη τον φορέα στον οποίο πραγματοποιείται το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης για την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας, οι δε εισφορές ασφαλισμένου τους ίδιους τους υποτρόφους.
Υπόχρεος έναντι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για την υποβολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης, την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών, το χρόνο καταβολής τους, την επιβάρυνση με πρόσθετα τέλη κ.λπ. είναι ο φορέας στον οποίο πραγματοποιείται το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης για την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις γενικές διατάξεις της νομοθεσίας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Up
Close
Close
Κλείσιμο