Νόμοι 4308/2014 Αρθρο 8 Παράγραφος 10

Αρθρο 8. Τιμολόγιο πώλησης

10. Οι οντότητες που υπόκεινται στις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου όταν συναλλάσσονται ως αγοραστές με πρόσωπα μη υπόχρεα στην έκδοση τιμολογίου, εκδίδουν σχετικό παραστατικό προς τεκμηρίωση και αναγνώριση της συναλλαγής. Το παραστατικό αυτό αναφέρει:  
α) Την ημερομηνία έκδοσης.  
β) Την επωνυμία, τη διεύθυνση και τον αριθμό φορολογικού μητρώου του αντισυμβαλλόμενου.  
γ) Την ποσότητα και το είδος των παραδιδόμενων αγαθών ή την έκταση και το είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών.  
δ) Την ημερομηνία κατά την οποία πραγματοποιήθηκε ή ολοκληρώθηκε η παράδοση αγαθών ή η παροχή υπηρεσιών.  
ε) Την αξία μονάδας αγαθού ή υπηρεσίας, κατά περίπτωση, και το συνολικό ποσό της συναλλαγής.  
στ) Το είδος και το ποσό τυχόν φορολογικών επιβαρύνσεων.  

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Τιμολόγιο πώλησης
Up
Close
Close
Κλείσιμο