Νόμοι 4308/2014 Αρθρο 6 Παράγραφος 3

Αρθρο 6. Χρόνος ενημέρωσης λογιστικών αρχείων

3. Η κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της περιόδου ολοκληρώνεται στο συντομότερο χρόνο από:  
α) έξι μήνες από τη λήξη της περιόδου ή  
β) το χρονικό όριο που επιτρέπει την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που τίθενται από τη φορολογική ή άλλη νομοθεσία της χώρας.  

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Χρόνος ενημέρωσης λογιστικών αρχείων
Up
Close
Close
Κλείσιμο