Νόμοι 4308/2014 Αρθρο 5 Παράγραφος 9

Αρθρο 5. Διασφάλιση αξιοπιστίας λογιστικού συστήματος  

9. Η υποχρέωση της παραγράφου 8 εκπληρούται και όταν η οντότητα τηρεί με τάξη, πληρότητα και ορθότητα τα παραστατικά στοιχεία διακίνησης ή τα τιμολόγια πώλησης ή τις αποδείξεις λιανικής πώλησης, κατά περίπτωση, που εκδίδει ή λαμβάνει για τις σχετικές διακινήσεις των αγαθών, ώστε η οντότητα να είναι σε θέση να τεκμηριώνει οποτεδήποτε τις διακινήσεις αυτών. Όταν δεν έχει ληφθεί παραστατικό διακίνησης ή πώλησης, η οντότητα καταχωρεί σε κατάλληλο αρχείο τις απαιτούμενες πληροφορίες της παραγράφου 8(α) έως και 8(γ), αμελλητί με την παραλαβή των αποθεμάτων. 

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Διασφάλιση αξιοπιστίας λογιστικού συστήματος  
Up
Close
Close
Κλείσιμο