Νόμοι 4308/2014 Αρθρο 5 Παράγραφος 1

Αρθρο 5. Διασφάλιση αξιοπιστίας λογιστικού συστήματος  

1. Η διοίκηση της οντότητας έχει την ευθύνη της τήρησης αξιόπιστου λογιστικού συστήματος και κατάλληλων λογιστικών αρχείων για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και άλλων πληροφοριών, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου ή, σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α., κατά περίπτωση. Το λογιστικό σύστημα και τα λογιστικά αρχεία εξετάζονται ως ενιαίο σύνολο και όχι αποσπασματικά τα επιμέρους συστατικά τους, σε ό,τι αφορά την αξιοπιστία και την καταλληλότητά τους για τους σκοπούς αυτού του νόμου. 

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Διασφάλιση αξιοπιστίας λογιστικού συστήματος  
Up
Close
Close
Κλείσιμο