Νόμοι 4308/2014 Αρθρο 44

Αρθρο 44. Έναρξη ισχύος  

Οι διατάξεις του νόμου αυτού τίθενται σε ισχύ ως εξής:  
α) Τα κεφάλαια 4 έως 7, καθώς και οι ορισμοί του Παραρτήματος Α΄ που σχετίζονται με την εφαρμογή των κεφαλαίων αυτών τίθενται σε ισχύ για περιόδους που αρχίζουν μετά την 31η Δεκεμβρίου 2014.  
β) Όλα τα υπόλοιπα κεφάλαια, καθώς και οι ορισμοί του Παραρτήματος Α΄ που σχετίζονται με την εφαρμογή των κεφαλαίων αυτών τίθενται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2015, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Έναρξη ισχύος  
Up
Close
Close
Κλείσιμο