Νόμοι 4308/2014 Αρθρο 37 Παράγραφος 4

Αρθρο 37. Πρώτη εφαρμογή  

4. Η αναδρομική προσαρμογή των χρηματοοικονομικών καταστάσεων μπορεί να μην είναι πρακτικά ευχερής ή να απαιτεί σημαντικό κόστος, όταν:
α) Η αρχική αναγνώριση στοιχείων του ισολογισμού έχει λάβει χώρα σε μακρινή περίοδο στο παρελθόν, ή
β) η εύλογη αξία στοιχείων του ισολογισμού δεν είναι διαθέσιμη για τα χρονικά σημεία, όπως απαιτείται για την αναδρομική εφαρμογή της επιμέτρησης στην εύλογη αξία.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Πρώτη εφαρμογή  
Up
Close
Close
Κλείσιμο