Νόμοι 4308/2014 Αρθρο 31 Παράγραφος 3

Αρθρο 31. Κατηγοριοποίηση οντοτήτων και ομίλων για σκοπούς ενοποίησης  

3. Μεγάλοι όμιλοι είναι οι όμιλοι που αποτελούνται από μία μητρική και θυγατρικές οντότητες προς υπαγωγή σε ενοποίηση, οι οποίοι σε ενοποιημένη βάση κατά την ημερομηνία του ισολογισμού της μητρικής οντότητας, υπερβαίνουν τα όρια τουλάχιστον δύο από τα ακόλουθα τρία κριτήρια:  
α) Σύνολο ενεργητικού: 20.000.000 ευρώ.  
β) Καθαρό ύψος κύκλου εργασιών: 40.000.000 ευρώ.  
γ) Μέσος όρος απασχολουμένων κατά τη διάρκεια της περιόδου: 250 άτομα.  

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Κατηγοριοποίηση οντοτήτων και ομίλων για σκοπούς ενοποίησης  
Up
Close
Close
Κλείσιμο