Νόμοι 4308/2014 Αρθρο 3 Παράγραφος 5

Αρθρο 3. Λογιστικό σύστημα και βασικά λογιστικά αρχεία  

5. Το λογιστικό σύστημα της οντότητας απαιτείται να παρακολουθεί τη λογιστική βάση των στοιχείων των εσόδων, εξόδων, περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων και καθαρής θέσης, κατά περίπτωση, με σκοπό την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της οντότητας, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο. Το λογιστικό σύστημα της οντότητας απαιτείται να παρακολουθεί και τη φορολογική βάση των στοιχείων των εσόδων, εξόδων, περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων και καθαρής θέσης, κατά περίπτωση, με σκοπό τη συμμόρφωση με τη φορολογική νομοθεσία και την υποβολή φορολογικών δηλώσεων. 

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Λογιστικό σύστημα και βασικά λογιστικά αρχεία  
Up
Close
Close
Κλείσιμο