Νόμοι 4308/2014 Αρθρο 29 Παράγραφος 9

Αρθρο 29. Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

9. Η φύση σημαντικών γεγονότων που προκύπτουν μετά το τέλος της περιόδου, τα οποία δεν αντικατοπτρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων ή στον ισολογισμό της κλειόμενης περιόδου και τις χρηματοοικονομικές επιπτώσεις τους.  

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Up
Close
Close
Κλείσιμο