Νόμοι 4308/2014 Αρθρο 17 Παράγραφος 8

Αρθρο 17. Γενικές αρχές σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων

8. Γεγονότα που έγιναν εμφανή μετά τη λήξη της περιόδου (ημερομηνία αναφοράς), αλλά πριν από την ημερομηνία κατά την οποία το αρμόδιο όργανο εγκρίνει τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις για δημοσιοποίηση, αναγνωρίζονται στην κλειόμενη περίοδο, εφόσον αναφέρονται σε συνθήκες που υπήρχαν στο τέλος αυτής της περιόδου και επηρεάζουν τα κονδύλια του ισολογισμού και της κατάστασης αποτελεσμάτων.  

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Γενικές αρχές σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Up
Close
Close
Κλείσιμο