Νόμοι 4308/2014 Αρθρο 16 Παράγραφος 7

Αρθρο 16. Ορισμός των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

7. Οι πολύ μικρές οντότητες δύνανται, εναλλακτικά της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου, να καταρτίζουν συνοπτικό Ισολογισμό του υποδείγματος Β.5 και συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β.6, εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά από άλλη νομοθεσία.  

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Ορισμός των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Up
Close
Close
Κλείσιμο