Νόμοι 4308/2014 Αρθρο 16 Παράγραφος 6

Αρθρο 16. Ορισμός των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

6. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις των οντοτήτων καταρτίζονται, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα υποδείγματα του Παραρτήματος Β: υπόδειγμα Β.1.1 ή Β.1.2 (Ισολογισμός), Β.2 (Κατάσταση Αποτελεσμάτων, Β.2.1 ή Β.2.2), Β.3 (Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης) και Β.4 (Κατάσταση Χρηματοροών). 

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Ορισμός των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Up
Close
Close
Κλείσιμο