Νόμοι 4308/2014 Αρθρο 16 Παράγραφος 2

Αρθρο 16. Ορισμός των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

2. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις αποτελούν ενιαίο σύνολο και παρουσιάζουν εύλογα (εύλογη παρουσίαση), τα αναγνωριζόμενα περιουσιακά στοιχεία (στοιχεία του ενεργητικού), τις υποχρεώσεις, την καθαρή θέση, τα στοιχεία εσόδων, εξόδων, κερδών και ζημιών, καθώς και τις χρηματοροές της εκάστοτε περιόδου, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.  

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Ορισμός των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Up
Close
Close
Κλείσιμο