Νόμοι 4305/2014 Αρθρο 9

Αρθρο 9. Διαφάνεια (άρθρο 1 παρ. 7 Οδηγίας 2013/37/ΕΕ)

Το άρθρο 9 του ν. 3448/2006 αντικαθίσταται ως ακολούθως:  
«Άρθρο 9  
Διαφάνεια  
1. Τα τέλη για την περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών ή δεδομένων που ευρίσκονται στην κατοχή φορέων του δημοσίου τομέα, τυχόν ισχύοντες όροι και το συνολικό ύψος των τελών αυτών, στα οποία συμπεριλαμβάνεται η βάση υπολογισμού τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8, καθορίζονται εκ των προτέρων και δημοσιεύονται με ηλεκτρονικά μέσα στο διαδικτυακό τόπο www.data.gov.gr και στην ιστοσελίδα του φορέα.  
2. Οι όροι και οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 δημοσιεύονται με ηλεκτρονικά μέσα, στο διαδικτυακό τόπο www.data.gov.gr και στην ιστοσελίδα του φορέα.  
3. Οι φορείς του δημοσίου τομέα μεριμνούν ώστε οι αιτούντες έγγραφα, πληροφορίες ή δεδομένα για περαιτέρω χρήση, να ενημερώνονται σχετικά με τις διοικητικές προσφυγές και τα ένδικα μέσα που μπορούν να ασκήσουν.»

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Διαφάνεια (άρθρο 1 παρ. 7 Οδηγίας 2013/37/ΕΕ)
Up
Close
Close
Κλείσιμο