Νόμοι 4305/2014 Αρθρο 51 Παράγραφος 2

Αρθρο 51. Ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση

2. Στη ρύθμιση της προηγούμενης παραγράφου δύνανται να υπαχθούν κύριες ληξιπρόθεσμες οφειλές φυσικών ή νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων έως ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ, κατόπιν αίτησης, η οποία υποβάλλεται στη Φορολογική Διοίκηση μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Μαρτίου 2015. Οι οφειλέτες του προηγούμενου εδαφίου προκειμένου να υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου, πρέπει να έχουν υποβάλει τις προβλεπόμενες από το νόμο φορολογικές δηλώσεις, καθώς και να είναι φορολογικά ενήμεροι καθ’ όλη τη διάρκεια της ρύθμισης.  

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση
Up
Close
Close
Κλείσιμο