Νόμοι 4303/2014 Αρθρο πρώτο

Αρθρο πρώτο. Κύρωση ΠΝΠ

Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου, από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η, από 10 Ιουνίου 2014, Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσα ρύθμιση για την αναπλήρωση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων λόγω πρόωρης λήξης της θητείας του» που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 136 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (τεύχος Α΄), που έχει ως εξής:

«ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
«Επείγουσα ρύθμιση για την αναπλήρωση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων λόγω πρόωρης λήξης της θητείας του».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος.
1. Την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για την αναπλήρωση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων λόγω της αποδοχής παραίτησης (ΠΥΣ 14/5.6.2014, ΥΟΔΔ 320).
2. Την ανάγκη διασφάλισης αναπλήρωσης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων σε κάθε περίπτωση πρόωρης λήξης της θητείας.
3. Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Στο τέλος της υποπερίπτωσης β΄ της περίπτωσης 4 της υποπαραγράφου Ε2 της παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Σε περίπτωση πρόωρης λήξης της θητείας του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ορίζεται ένας από τους προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων ως αναπληρωτής για το χρονικό διάστημα από τη λήξη της θητείας του μέχρι το διορισμό του διαδόχου του. Σε περίπτωση που ο ορισθείς ως αναπληρωτής αδυνατεί να εκτελέσει τα καθήκοντά του ή για οποιονδήποτε λόγο παύσει, με όμοια απόφαση ορίζεται ως αναπληρωτής ένας από τους προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, μέχρι το διορισμό του νέου Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.»

Άρθρο 2 Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νομοθετικά κατά το άρθρο 44 παράγραφος 1 του Συντάγματος, αρχίζει από την 5η Ιουνίου 2014.

Αθήνα, 10 Ιουνίου 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
Κ. ΣΑΜΑΡΑΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ, ΓΚΙΚΑΣ ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ, ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ, ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ, ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ, ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ, ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ, ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ»

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Κύρωση ΠΝΠ
Up
Close
Close
Κλείσιμο