Νόμοι 4277/2014 Αρθρο 54

Αρθρο 54.

Οι διατάξεις της περίπτωσης 4 της υποπαραγράφου Ε2 του ν. 4093/2012 (Α' 222), όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, καθώς και οι αντίστοιχες της παραγράφου 21 του άρθρου 55 του ν. 4002/2011, καθ' ο μέρος αφορούν την περίπτωση β' του πέμπτου εδαφίου της ως άνω παραγράφου, δεν επηρεάζονται από τη θέση σε ισχύ του ν. 4275/2014.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Up
Close
Close
Κλείσιμο