Νόμοι 4270/2014 Αρθρο 73

Αρθρο 73. Διάθεση ορισμένου μέρους των πιστώσεων

1. Ποσοστό ίσο με 10% των πιστώσεων του ετήσιου τακτικού προϋπολογισμού για ελαστικές δαπάνες, στις οποίες δεν περιλαμβάνονται οι δαπάνες:
α. για την εξυπηρέτηση του χρέους,
β. για την εκκίνηση διαγωνιστικών διαδικασιών, καθώς και για την εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων και υποχρεώσεων διεθνών συμβάσεων και συνθηκών,
γ. για προγράμματα χρηματοδοτούμενα από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
δ. για αποδόσεις προς την Ευρωπαϊκή Ένωση,
ε. για αποδοχές, συντάξεις και λοιπές δαπάνες πάγιου χαρακτήρα,
στ. που απορρέουν από αναλήψεις πολυετών υποχρεώσεων του άρθρου 67,
ζ. για την υλοποίηση προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό,
η. άλλες, κατά νόμο, υποχρεωτικές ανελαστικές δαπάνες,δεν διατίθεται βάσει του άρθρου 72 έως την 30ή Ιουνίου κάθε οικονομικού έτους. Η διάθεση των πιστώσεων από την 1η Ιουλίου κάθε οικονομικού έτους, τελεί υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει επέλθει, ούτε αναμένεται σημαντική απόκλιση από τα δεσμευτικά όρια δαπανών και τους στόχους που αναφέρονται στις περιπτώσεις δ', ε' και ζ' της παρ. 1 του άρθρου 43 κατά το χρόνο της διάθεσης της εν λόγω πίστωσης.

2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών δύναται να καθορίζεται κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Διάθεση ορισμένου μέρους των πιστώσεων
Up
Close
Close
Κλείσιμο