Νόμοι 4270/2014 Αρθρο 70

Αρθρο 70. Μνημόνια συνεργασίας - στοχοθεσία

1. Μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών και της Προεδρίας της Δημοκρατίας, των Υπουργείων και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, καθώς και των Α.Δ.Α. που ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί φορείς του τακτικού προϋπολογισμού και ο προϋπολογισμός τους υπερβαίνει συγκεκριμένο ποσό που καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, συνάπτονται ξεχωριστά μνημόνια συνεργασίας μέχρι την 15η Ιανουαρίου του έτους αναφοράς του προϋπολογισμού, με στόχο την ομαλή εκτέλεση του προϋπολογισμού και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση. Στα μνημόνια περιλαμβάνονται τουλάχιστον:
α. οι τριμηνιαίοι στόχοι εκτέλεσης του προϋπολογισμού κάθε φορέα,
β. προκαθορισμένες διορθωτικές παρεμβάσεις σε περίπτωση εμφάνισης αποκλίσεων από τους στόχους,
γ. οι επιπτώσεις στην περίπτωση μη υλοποίησης των διορθωτικών παρεμβάσεων,
δ. ο χρόνος και το είδος των δημοσιονομικών αναφορών που υποβάλλει ο κάθε φορέας,
ε. δεσμεύσεις ότι υφίστανται και λειτουργούν εσωτερικά συστήματα, διαδικασίες και μηχανισμοί που να διασφαλίζουν τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση ή μέτρα που λαμβάνονται για τη βελτίωσή τους,
στ. ο ρυθμός αποδέσμευσης των εγκεκριμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού,
ζ. οι προθεσμίες, εντός των οποίων πρέπει να ανταποκρίνεται το Υπουργείο Οικονομικών σε ερωτήματα και διευκρινίσεις,
η. συγκεκριμένοι στόχοι για την τήρηση του λειτουργικού μητρώου δεσμεύσεων,
θ. δράσεις με πιθανά δημοσιονομικά οφέλη.

2. Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους, με ευθύνη του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών ή του προϊσταμένου οικονομικών υπηρεσιών προκειμένου περί των Α.Δ.Α. της προηγούμενης παραγράφου, οι φορείς της προηγούμενης παραγράφου, με την εξαίρεση του ειδικού φορέα του προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών «Γενικές Κρατικές Δαπάνες», υποβάλλουν στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους μηνιαίο πρόγραμμα εκτέλεσης του προϋπολογισμού δαπανών τους, στη βάση του οποίου καθορίζονται τριμηνιαίοι στόχοι δαπανών, οι οποίοι μετά τη συμφωνία τους με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους συμπεριλαμβάνονται στο μνημόνιο συνεργασίας της παραγράφου 1.

3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με τη διαδικασία παρακολούθησης της εκτέλεσης των εγκεκριμένων προϋπολογισμών, καθώς και τα υποβαλλόμενα, από τους φορείς, στοιχεία.

4. Στο μνημόνιο συνεργασίας της παραγράφου 1 και το μηνιαίο πρόγραμμα εκτέλεσης της παραγράφου 2 δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φορέας του προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών «Γενικές Κρατικές Δαπάνες» για τον οποίο το μηνιαίο πρόγραμμα εκτέλεσης προϋπολογισμού και οι τριμηνιαίοι δημοσιονομικοί στόχοι τίθενται από τη Γενική Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικής Πολιτικής του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Μνημόνια συνεργασίας - στοχοθεσία
Up
Close
Close
Κλείσιμο