Νόμοι 4270/2014 Αρθρο 69Α Παράγραφος 4

Αρθρο 69Α. Ενιαίος Λογαριασμός Θησαυροφυλακίου

4. Η κίνηση των λογαριασμών της Κεντρικής Διοίκησης σε πιστωτικά ιδρύματα ενεργείται με έγγραφες εντολές του Υπουργού Οικονομικών, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε νόμους ή συμβάσεις στις οποίες έχει συμπράξει ο Υπουργός Οικονομικών. Στις περιπτώσεις αυτές, τα πιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται να αναγγέλλουν αμέσως τη γενόμενη εγγραφή στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Για τη χρέωση των λογαριασμών αυτών απαιτείται η έγκριση του Υπουργού Οικονομικών.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Ενιαίος Λογαριασμός Θησαυροφυλακίου
Up
Close
Close
Κλείσιμο