Νόμοι 4270/2014 Αρθρο 175Α

Αρθρο 175Α. Κυρώσεις σε φορείς του Κεφαλαίου Α' του ν. 3429/2005 εκτός Γενικής Κυβέρνησης

1. Για τα εκτός Γενικής Κυβέρνησης Ν.Π.Ι.Δ. και τις ΔΕΚΟ του Κεφαλαίου Α' του ν. 3429/2005, που υποβάλλουν μηνιαίο πρόγραμμα εκτέλεσης του προϋπολογισμού τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 155Α, σε περίπτωση που από τα μηνιαία στοιχεία εκτέλεσης των προϋπολογισμών τους διαπιστώνεται αρνητική απόκλιση άνω του 10% από τους τριμηνιαίους δημοσιονομικούς στόχους, ισχύουν οι διατάξεις των παραγράφων 4, 5 και 7 του άρθρου 173.

2. Με την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών που εκδίδεται κατ' εξουσιοδότηση της παραγράφου 8 του άρθρου 173, ή με όμοια απόφαση, δύναται να εξειδικεύεται κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Κυρώσεις σε φορείς του Κεφαλαίου Α' του ν. 3429/2005 εκτός Γενικής Κυβέρνησης
Up
Close
Close
Κλείσιμο