Νόμοι 4270/2014 Αρθρο 155Α

Αρθρο 155Α. Φορείς του Κεφαλαίου Α' του ν. 3429/2005 εκτός Γενικής Κυβέρνησης - Μνημόνια συνεργασίας και πρόγραμμα εκτέλεσης προϋπολογισμού

1. Μεταξύ του εποπτεύοντος Υπουργείου και των εκτός Γενικής Κυβέρνησης φορέων, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου Α' του ν. 3429/2005 και των οποίων ο προϋπολογισμός υπερβαίνει το ποσό της υπουργικής απόφασης της παρ. 2 του άρθρου 147, δύναται να συνάπτονται μνημόνια συνεργασίας ανάλογα με αυτά της παρ. 1 του άρθρου 147. Στην περίπτωση αυτή, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 147.

2. Με την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών της παρ. 3 του άρθρου 147, δύνανται να εξειδικεύονται τα στοιχεία που υποβάλλονται από τους ανωτέρω φορείς και να καθορίζεται κάθε άλλο σχετικό θέμα σχετικά με τη διαδικασία παρακολούθησης της εκτέλεσης των προϋπολογισμών που έχουν εγκριθεί.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Φορείς του Κεφαλαίου Α' του ν. 3429/2005 εκτός Γενικής Κυβέρνησης - Μνημόνια συνεργασίας και πρόγραμμα εκτέλεσης προϋπολογισμού
Up
Close
Close
Κλείσιμο