Νόμοι 4262/2014 Αρθρο 49

Αρθρο 49.

1α. Η παρ. 1 του άρθρου 108 του π.δ. 26/2012 (Α' 57) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Σε όσους διορίζονται κατά τη διενέργεια βουλευτικών εκλογών έφοροι αντιπροσώπων δικαστικής αρχής, αντιπρόσωποι δικαστικής αρχής, γραμματείς εφορευτικών επιτροπών, διερμηνείς τουρκικής γλώσσας, χορηγείται ειδική αποζημίωση, που καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών και δύναται να καταβάλλεται κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης.»
1β. Στην παρ. 3 του άρθρου 108 του π.δ. 26/2012 (Α' 57) προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως ακολούθως:
«Η αποζημίωση του παρόντος άρθρου είναι ακατάσχετη, δεν υπόκειται σε κανενός είδους παρακράτηση και δεν συμψηφίζεται με οφειλές των δικαιούχων προς το Ελληνικό Δημόσιο ή τα ασφαλιστικά ταμεία από οποιαδήποτε αιτία.»
1γ. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 131 του π.δ. 96/2007 (Α' 116) καταργείται όσον αφορά τις αποζημιώσεις της παραγράφου 1 του παρόντος.

2. Στην παρ. 1 του άρθρου 131 του π.δ. 96/2007 (Α' 116), όπως ισχύει, μετά τη φράση «στο Υπουργείο Εσωτερικών» προστίθεται η φράση «της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών.»

3. Στο τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν.1427/1984 (Α' 40), όπως ισχύει, μετά τις λέξεις «Ο διορισμός τους γίνεται» προστίθενται οι λέξεις «με κλήρωση σε δημόσια συνεδρίαση».

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Up
Close
Close
Κλείσιμο